شرکت جامه بافت خدمات زیر را به شرکت های مرتبط با صنعت پوشاک ارائه می نماید.